سخت افزار | Hardware

به هر شئ یا چیزی که حالت فیزیکی داشته باشد را سخت افزار یا Hardware گویند. این موضوع در صنعت و به خصوص در علوم کامپیوتری بسیار نفوذ و نمود دارد. به قطعاتی سخت افزار می گویند که توسط یک یا چند نرم افزار یا همان برنامه های کامپیوتری هدایت و مدیریت می شوند یا از قبل برای آن ها در تراشه یا همان چیپست Chipset برنامه ریزی شده است.

آخرین ارسال ها
تست ثانویه
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
تست اولیه
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN ۱۷ دی ۱۴۰۰
آخرین ارسال ها
تست ثانویه
720p
تست ثانویه
BAGLEARN

74  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

تست اولیه
720p
تست اولیه
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

۱۲۳۱۲۳
720p
00:06
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN

70  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

آخرین ارسال ها
تست ثانویه
720p
تست ثانویه
BAGLEARN

74  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

تست اولیه
720p
تست اولیه
BAGLEARN

72  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰

۱۲۳۱۲۳
720p
00:06
۱۲۳۱۲۳
BAGLEARN

70  بازدید ۱۷ دی ۱۴۰۰